The Benchmark Girls

Angie

Women

1.

2.

3.

Men

1.

2.

3.

Barbara

Men

1.

2.

3.

Women

1.

2.

3.

The New Girls


One Rep Max

Back Squat

Women

1. Dani - 305#

2. Mia - 300#

3. Maddie - 280#

Men

1. Nick A. - 475#

2. Cory - 425#

2. Greg - 425#

Front Squat

Women

1.

2.

3.

Men

1.

2.

3.